Västra vägen

västra vägen

Välkommen till Andante förskolor Västra vägen!

Vi finns på Västra vägen 11A i Solna.

Som förskola arbetar vi för att komplettera hemmet. Detta genom att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångfaldigt, utifrån sina egna förutsättningar. Utvecklingssamtal och föräldramöten ska, tillsammans med den dagliga kontakten vi hämtning och lämning, skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmet.


I vår verksamhet är det viktigt med barnens delaktighet och inflytande, därför ser vi till att varje barn kommer till tals och får uttrycka sina tankar och åsikter.


Vi arbetar också mycket med temat hälsa, barnen får möjlighet att utveckla sin motorik och koordinationsförmåga och får därmed en ökad förståelse för vikten av god hälsa och hur det är kopplat till det egna välbefinnandet. Vi brukar ofta ha mini-röris med barnen. De får då röra sig till musik, vilket sprider mycket glädje i hela gruppen, både hos vuxna och barn. De får även träna på fysiska utmaningar som parken erbjuder; gå balansgång, åka rutschkana, klättra upp på stubbar osv.


Utöver den pedagogiska verksamheten har vi har stunder av fri lek under dagen.

I leken utvecklar barnen bl.a. förmågan att fungera i grupp, samarbeta, hantera konflikter samt använda sin fantasi och träna på språket. Läs mer här nedan.


KONTAKT

vastravagen@andanteforskolor.se

Telefon LEJONEN: 0761062830

Telefon KANINERNA: 0761361163

En dag på västra vägen

06:30 – Förskolan öppnar och för de barn som kommer tidigt serverar vi frukost.

08:00 – Efter frukost går vi ut till en av de närliggande parkerna, där vi tar emot de barn som kommer efter 8:00. Här får barnen leka fritt och parken erbjuder bl.a. gungor, sandlåda, rutschkana, gräsytor, buskar och stockar.

09:00 – Vi startar den pedagogiska verksamheten med planerade aktiviteter. Barnen delas då in i två olika grupper, Kaninerna (1–3 år) och Lejonen (3–5 år). Varje vecka ger vi oss ut på skogsutflykter, promenader eller biblioteksbesök. Utöver det har vi också rörelseaktiviteter och skapande, både inomhus och utomhus. Vi utforskar gärna vårt närområde och besöker ofta olika parker då vi inte har en egen gård. Någon gång under förmiddagen har vi samling där vi äter lite frukt och samtalar med barnen kring dagens aktivitet.

11:00 – Dags för lunch. Hos oss är lunchen en pedagogisk måltid där vi alla på förskolan äter tillsammans.  Vi sitter vid åldersblandade bord för att ge barnen möjlighet att umgås utanför sina åldersgrupper. Barnen får öva på att exempelvis ta mat själva, hälla upp dricka, skära maten och duka undan efter sig. De minsta kan ibland behöva hjälp och lär sig mycket av interaktionen med de äldre barnen och de äldre barnen i sin tur lär sig mycket att av hjälpa de små.

11:45 – Efter lunchen har vi sovvila för de yngre barnen och vila med saga eller lugn musik för de äldre barnen. Efteråt erbjuder vi olika aktiviteter utifrån barnens intressen via olika fasta stationer. Det kan t.ex. vara sällskapsspel, bygg och konstruktion, bokläsning, lägga pärlplatta, rita osv.

14:00 – äter vi mellanmål. Vi sitter vid samma bord och med samma kompisar som vid lunchen. Efteråt gör vi oss redo för utevistelse. I hallen får barnen försöka klä på sig själva och ta hjälp av varandra. Detta utvecklar en självständighet hos barnen och ger dem tillit till sin egen förmåga.

14:45 – Det är dags för utevistelse igen. Det är nu fri lek och barnens intressen styr aktiviteter och lekar under resten av eftermiddagen. Vi stannar ute till runt 16:00-16:30 beroende på årstidens ljus och väder. Efter är vi inne på förskolan och leker och äter en liten frukt eller majskaka.

17:00 – Förskolan stänger. I dagsläget har inget barn behov av omsorg längre än till 17:00, men vi erbjuder omsorg fram till 18:00 för den som har det behovet.


Information om verksamheten skickas ut i form av en veckoblogg. Vi dokumenterar även med text och bilder för att ge vårdnadshavarna insyn i vad deras barn gör och lär sig under dagen. All kommunikation med vårdnadshavarn sker i första hand via appen TYRA, i vilken även barnets schema registreras och frånvaroanmälan görs, m.m.

ATT VÄLJA FÖRSKOLA

Brukarundersökning

Varje år genomför Solna stad en undersökning där vårdnadshavare till barn i förskolan får svara på frågor om förskolan deras barn går i. Det är en god måttstock för hur verksamheten faktiskt fungerar och uppfattas. 


Du som förälder kan jämföra flera förskolors resultat för att lättare kunna ta ett beslut gällande val av förskola. Här hittar du våra förskolors resultat på undersökningarna:

För oss på förskolan är undersökningen ett viktigt verktyg när vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt arbete. Vi är glada att så många av våra föräldrar tar sig tid att besvara frågorna, det ger en mer rättvis bild av vår verksamhet. 

Besök förskolorna

När ditt barn ska börja förskolan är det förmodligen viktigare inledningsvis, att du som förälder trivs och känner dig trygg med förskolan och dess pedagoger. Känner du oro och osäkerhet, kommer ditt barn också göra det. 


Besök flera förskolor, med fördel med olika inriktningar, för att få mer kött på benen inför ditt beslut. Det handlar om teorin men också hur den tillämpas i verkligheten.  Kontakta vår rektor för att besöka oss!

Kom ihåg – lita på din egen magkänsla, du känner ditt barn bäst! Varje beskrivning av en förskola är i viss mån subjektiv, även vår, därför är det din upplevelse som spelar mest roll!

Tänk logistiskt

Att behöva stressa till jobb och förskola är det ingen som tycker om, varken barn eller vuxna. Och tro oss - barn känner av mer av vuxnas känslor än vad vi tror.


Vad fungerar bäst för er familj? En förskola nära hemmet eller kanske nära jobbet? Att förskolan ligger nära nåt av de två är att föredra. 


Västra vägen ligger precis vid Solna centrum. Klicka här så kan du räkna ut restiden dit via Google maps, 

Ansöka om förskoleplats i solna stad 


Här kan du läsa om vad platsgaranti, avgift och maxtaxa, kötid och flerbarnsrabatt betyder.  Vi försöker klargöra vem du ska kontakta om vad och var du ställer ditt barn i kö till oss!


Informationen är hämtad från Solna stads hemsida (öppnas i ny flik) [senast kontrollerad 29 maj 2023]. Har du några frågor kan du kontakta Solna stad eller oss. Se kontaktuppgifter nedan. Observera att du kan behöva kontakta din hemkommun om du inte bor i Solna.  


Solna Stad

Solna stads e-tjänst (öppnas i ny flik)


Frågor om e-tjänsten:
Kontakt via kontaktformulär på hemsidan: solna.se/skriv (öppnas i ny flik)

Telefon Solna stads kontaktcenter: 08-746 10 00


Personuppgiftsansvarig, Barn- och förskolenämnden: forskolenamnden@solna.se


Andante förskolor, övriga frågor

E-post: info@andanteforskolor.se

Läs mer om oss här och varför vi kan vara rätt val för dig!

Platsgaranti i förskolan

Från ett års ålder kan ditt barn börja förskolan. Kommunen ska, enligt lag, erbjuda plats i kommunal förskola inom fyra månader från det att du som vårdnadshavare har ställt ditt barn i kö, det kallas platsgaranti. Du kan, i Solna stad, ställa ditt barn i kö från den dag som ett personnummer tilldelats barnet.  


Kötid

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit, men påverkas också av turordningsreglerna som gäller i Solna stad. Läs om turordningsreglerna via denna länk under rubriken "kö och platserbjudande" (öppnas i ny flik). En av dem, är regeln om platsgaranti som garanterar en förskoleplats inom fyra månader från det att ansökan kommit in till kommunen.


Erbjudande och accepterande av plats

Erbjudandet om plats får du bland annat i e-tjänsten där du också måste svara inom fem vardagar från den dag du mottagit erbjudandet. Samtliga vårdnadshavare måste tacka ja till en plats.


Det kan hända att du inte får plats på den förskola du har som förstahandsval. Du kan då ställa ditt barn i kö igen till den förskola du önskar.


Erbjuden plats ska tas i anspråk inom tre veckor från placeringsdatumet annars riskerar du att förlora platsen. Vid byte av verksamhet gäller det erbjudna datumet.

Administration

All administration kring ditt barns förskoleansökan sköts via Solna stads e-tjänst (öppnas i ny flik).


Maxtaxa

Solna stad tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Detta innebär att avgiften är inkomstrelaterad med en maximal avgift på (februari 2024) 1 688 kr per barn. De hushåll som har en sammanlagd inkomst (februari 2024) på 56 250 kr eller mer per månad, före skatt, betalar den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.


Du betalar avgift 12 månader per år för förskola och pedagogisk omsorg. Du betalar avgift från och med det datum för placering som står på kontraktet. 


Flerbarnsrabatt

När du har två eller fler barn i förskola eller på fritidshem får du syskonrabatt. Du betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har du fyra barn eller fler i förskola eller på fritidshem betalar du endast för tre av barnen.


Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet(där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer. Du behöver uppdatera din inkomst en gång per år i e-tjänsten. Om du inte anmäler inkomst betalar du maxtaxa.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb.
  • Barnets ålder - reducerad avgift för allmän förskola från tre års ålder.


Öppettider och vistelsetider

Förskolan ska kunna ha öppet 06.30–18.00 på vardagar, om det finns behov av det. Detta kallas ramtid.


Den tid ditt barn har rätt att vistas på förskolan bestäms utifrån din och eventuella andra vårdnadshavares sysselsättningsgrad och -typ. 


Föräldraledig och arbetssökande

Som föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn rätten att vistas på förskolan upp till 30 timmar i veckan. Under skolloven gäller 15 timmar i veckan. Det är rektorn på varje förskola som beslutar hur schemat läggs.

Synpunkts-och klagomålshantering

i solna stad

Vad ska du göra när du vill framföra dina synpunkter och/eller klagomål gällande Andante förskolor Västra vägen? I första hand ska du kontakta förskolan. Efter det följer ett led av kontaktpersoner som presenteras nedan. Bifogat finns även det dokument om synpunkts- och klagomålshantering som finns tillgängligt för vårdnadshavare i TYRA-appen. 

Synpunkter och klagomål lämnas i följande ordning. I första hand till personal på förskolan, i andra hand till rektor, i tredje hand till verksamhetschefen och i fjärde hand Solna stad. 


1. Personalen på Andante förskolor Västra vägen


LEJONEN: 0761062830
KANINERNA: 0761361163

e-post: vastravagen@andanteforskolor.se


2. Rektor Elsa Geijer

076-138 14 14 

e-post: elsa.geijer@andanteforskolor.se


3. Verksamhetschef Suzanne Rath

070-575 14 15 

e-post: suzanne.rath@andanteforskolor.se


4. Solna stad

Solna stads e-tjänst för klagomål och synpunkter (öppnas i ny flik)

Vad händer sen?


När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling. Personal, ansvarig chef eller utredare på förvaltningen utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Du får svar skriftligt eller muntligt.Frågor om e-tjänsten på solna.se:
Kontakt via kontaktformulär på hemsidan: solna.se/skriv (öppnas i ny flik)

Telefon Solna stads kontaktcenter: 08-746 10 00


Ladda ner dokument somn pdf