Anmälan och köregler

Anmälan och köregler

Följande information har hämtats direkt från Solna stads hemsida (öppnas i ny flik). Där kan du läsa ännu mer utförligt om vad som gäller när det kommer till barnomsorg i Solna. Du kan även kontakta Solna stad för vidare frågor.

Hur du går tillväga

Ställ dig i kö

För att ditt barn ska få plats i förskola är det viktigt att vara ute i god tid. Ju tidigare du ställer ditt barn i kö desto bättre. Du kan ställa barnet i kö från den dag som ett personnummer tilldelats barnet. Därefter tar handläggningstiden ungefär en vecka tills barnet kan placeras i kön. Kötiden räknas från datumet för ansökan. Har flera familjer önskat samma startdatum och har samma anmälningsdatum rangordnas barnen efter födelsedatum, äldst går först. Du loggar in på Solna stads e-tjänst (öppnas i ny flik) för att ställa dig i kö.


Erbjudande och accepterande av plats

Accepteras erbjuden plats står barnet inte längre kvar i kön. Möjlighet finns att åter ställa barnet i kö för byte av verksamhet. Efter tre erbjudanden till olika verksamheter förlorar barnet sin plats i kön och en ny köanmälan måste göras. Erbjuden plats ska tas i anspråk inom tre veckor från placeringsdatumet, detta i samråd med förskolan. Om så inte sker förloras platsen. Vid byte av verksamhet gäller det erbjudna datumet.


Accepterar en plats, det gör du även det via Solna stads e-tjänst (öppnas i ny flik).


Förtur

I Solna tillämpas två förturer:

  1. Barn i behov av särskilt stöd.
  2. Syskonförtur till förskola där syskon går. Vid syskonförtur, tänk på att välja fler kommunala alternativ om plats inte finns på den aktuella förskolan. Den exakta turordningen kan frångås av organisatoriska eller pedagogiska skäl. Det är förskolechefen som fattar ett sådant beslut.


Avgift

Maxtaxa

Solna stad tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb. Maxtaxan innebär att avgiften är inkomstrelaterad med en maximal avgift per barn. De hushåll som har en sammanlagd inkomst på 45 390 kr eller mer per månad före skatt betalar den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.


Flerbarnsrabatt

När du har två eller flera barn i förskola eller på fritidshem får du syskonrabatt. Du betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har du fyra barn eller fler i förskola eller på fritidshem betalar du endast för tre av barnen.

Du betalar avgift 12 månader per år för förskola och pedagogisk omsorg. Du betalar avgift från och med det datum för placering som står på kontraktet.


Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet(där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb.
  • Barnets närvarotid.
  • Reducerad avgift för allmän förskola från tre års ålder.
  • Du behöver uppdatera din inkomst en gång per år i e-tjänst förskola & skola. Läs mer om årlig uppdatering av inkomsten


Kontakt

Solna Stad

Förskola, Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontaktinformation på Solna stads hemsida (öppnas i ny flik)

Telefon Solna stads kontaktcenter: 08 746 10 00


Andante förskolor

E-post: info@andanteforskolor.se


Andante Förskolor | Pras AB | Västra vägen 11A, 169 61 Solna

info@andanteforskolor.se  |   www.andanteforskolor.se