Västra vägen

Västra vägen

Västra vägen har ca 30 barn fördelade på 6 pedagoger. Förskolläraren är pedagogiskt ansvarig på förskolan tillsammans med förskolechefen.

 

Vi arbetar med barnen i grupper med blandade åldrar. Löpande ges dock barnen möjlighet att i grupp bestående endast av barn i samma ålder utföra aktiviteter anpassade till den specifika ålderns behov.

Vid planering av verksamheten utgår vi från barnens behov, därför talar vi hellre om vad vi gjort än vad vi kommer att göra.

 

Daglig utevistelse är en viktig del i verksamheten. Förskolan arbetar medvetet utan egen gård, därför sker utevistelsen på olika platser från dag till dag. Hagalundsparken, Hannebrgsparken och Skytteholmsparken är exempel på parker i närheten. Med detta får barnen röra på sig, en varierad utevistelse och även möjlighet att påverka var utevistelsen ska ske. Detta är även en positiv variation för pedagogerna.

 

Under dagen får barnen leka och lära eller vara för sig själv om det behovet finns. Verksamheten genomsyras av Montessoritankar och ska ge utrymme för självständiga val och tillhandahålla olika mötesplatser för olika åldrar. Då miljön ska vara inspirerande följer vi barnen och vid behov gör vi miljön mer intressant.

 

Vi har en daglig kontakt med barnens föräldrar vid lämning och hämtning, föräldramöte en gång per termin samt ett föräldraråd. Information om verksamheten skickas var fjortonde dag i form av informationsbrev.

 

Vi dokumenterar även med text och bilder för att ge föräldrarna information om vad deras barn gör under dagen.

Andante Förskolor | Pras AB | Västra vägen 11A, 169 61 Solna

info@andanteforskolor.se | www.andanteforskolor.se